Algemene voorwaarden

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Joerns Healthcare: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Joerns Healthcare B.V. gevestigd aan het Zeilschip 26 te Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34263175;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Joerns Healthcare en de klant;
c. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Joerns Healthcare;
d. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
e. organisatie: de klant zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
f. website: de website www.joerns.nl die door Joerns Healthcare wordt beheerd en waar de producten besteld kunnen worden;
g. gehuurde: het hulpmiddel dat Joerns Healthcare voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires en documentatie;
h. huurder: de natuurlijke persoon of organisatie die het gehuurde huurt dan wel bij wie het gehuurde geplaatst wordt.

 

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Joerns Healthcare en de klant.
2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Joerns Healthcare gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
2.4. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de organisatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Joerns Healthcare vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.7. Indien Joerns Healthcare niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Joerns Healthcare in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8. Joerns Healthcare heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 3. Aanbod
3.1. Het aanbod en alle offertes van Joerns Healthcare zijn vrijblijvend.
3.2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, op de website of in offertes, overeenkomsten, publicaties en e-mailberichten binden Joerns Healthcare niet.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.4. De door Joerns Healthcare aan de klant verstrekte offertes en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Joerns Healthcare niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van Joerns Healthcare heeft aanvaard.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de klant
5.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Joerns Healthcare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Joerns Healthcare worden verstrekt.
5.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
5.3. De klant is gehouden Joerns Healthcare onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.4. De klant vrijwaart Joerns Healthcare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
5.5. Indien Joerns Healthcare op de locatie van de klant een product aflevert en/of (montage)werkzaamheden uitvoert, dan draagt de klant zorg voor het volgende:
a. dat alle zich op de locatie bevindende hindernissen zijn verwijderd;
b. dat de (montage)werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
c. dat Joerns Healthcare in kennis is gesteld van alle informatie over de locatie die voor Joerns Healthcare van belang is of van belang kan zijn.
5.6. Indien tijdens de aflevering of de montage blijkt dat de locatie over andere eigenschappen beschikt dan die de klant aan Joerns Healthcare kenbaar heeft gemaakt en deze andere eigenschappen leiden tot extra afleverings- en/of montagekosten, dan stelt Joerns Healthcare de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
5.7. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Joerns Healthcare die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet (tijdig) nakomt of indien de klant onrechtmatig jegens Joerns Healthcare handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schades, waaronder extra kosten, die Joerns Healthcare daardoor lijdt.

 

Artikel 6. Uitvoeringstermijn
6.1. Alle door Joerns Healthcare aangegeven uitvoeringsstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde uitvoeringsstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.
6.2. In het geval dat een uitvoeringsstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Joerns Healthcare ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 7. Betaling
7.1. De klant dient de van Joerns Healthcare ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
7.2. Joerns Healthcare heeft het recht een aanbetaling of vooruitbetaling van de klant te verlangen. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Joerns Healthcare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag is betaald. Joerns Healthcare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de klant door de opschorting lijdt.
7.3. Indien (achteraf) blijkt dat de zorgverzekeraar van de klant de factuur van Joerns Healthcare niet vergoedt, dan geeft dat de klant niet het recht de betaling van de factuur op te schorten.
7.4. Indien de klant de van Joerns Healthcare ontvangen factuur niet binnen 14 dagen betaalt, dan is de klant direct in verzuim en heeft Joerns Healthcare het recht om de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Joerns Healthcare maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
7.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Joerns Healthcare op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verjaring
8.1. Joerns Healthcare kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
8.2. Joerns Healthcare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Joerns Healthcare is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3. Joerns Healthcare is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
8.4. Joerns Healthcare is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
8.5. Onder indirecte schade dient tevens te worden verstaan: schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot de locatie waar plaatsing van het hulpmiddel is voorzien of heeft plaatsgevonden.
8.6. Indien Joerns Healthcare aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Joerns Healthcare beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Joerns Healthcare gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Joerns Healthcare, beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Joerns Healthcare of zijn ondergeschikten.
8.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Joerns Healthcare vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Joerns Healthcare kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

Artikel 9. Overmacht
9.1. Joerns Healthcare is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Joerns Healthcare geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Joerns Healthcare niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; storing in het e-mailverkeer; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; brand; verkeersbelemmering; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
9.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Joerns Healthcare.
9.3. Indien Joerns Healthcare weet of het vermoeden heeft dat hij de overeenkomst niet of niet tijdig kan uitvoeren door overmacht, dan stelt Joerns Healthcare de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1. Joerns Healthcare is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Joerns Healthcare ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
10.2. Joerns Healthcare is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
10.3. Voorts is Joerns Healthcare bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.4. Joerns Healthcare is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
10.5. Indien Joerns Healthcare tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
10.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Joerns Healthcare op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Joerns Healthcare de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.7. Joerns Healthcare behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Contact en klachten
11.1. Voor vragen of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met Joerns Healthcare. Joerns Healthcare is bereikbaar:
a. via het e-mailadres info@joerns.nl;
b. via het telefoonnummer 088-2080 200;
c. via het postadres: Joerns Healthcare BV, Postbus 231, 3990 GA Houten.
d. via www.joerns.nl
11.2. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
11.3. Bij Joerns Healthcare ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Joerns Healthcare binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4. Joerns Healthcare kan niet verplicht worden het (op)geleverde kosteloos te herstellen indien:
a. gebreken en/of storing het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
b. het (op)geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing;
c. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder de voorafgaande toestemming van Joerns Healthcare;
d. gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
e. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
f. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Joerns Healthcare zijn geleverd.

 

Artikel 12. Geheimhouding
12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
12.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Joerns Healthcare gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Joerns Healthcare zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Joerns Healthcare niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op de overeenkomst tussen Joerns Healthcare en de klant is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Joerns Healthcare worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Joerns Healthcare gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Joerns Healthcare zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

HOOFDSTUK 2: VERKOOP

 

Artikel 14. Prijzen en verzendkosten
14.1. Aan de consument kenbaar gemaakte prijzen zijn inclusief btw.
14.2. Aan de organisatie kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief btw.
14.3. De hoogte van de verzend- of transportkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
14.4. Joerns Healthcare heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
14.5. Joerns Healthcare berekent administratiekosten.
14.6. Joerns Healthcare hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na faktuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 15. Restocking kosten
15.1. Indien de klant een verkeerde bestelling bij Joerns Healthcare geplaatst heeft en de bestelling retourneert, worden aan de klant restocking kosten in rekening gebracht, tenzij de consument een beroep toekomt op zijn herroepingsrecht, zie artikel 17.

 

Artikel 16. Levering
16.1. Joerns Healthcare zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
16.2. De bestelling wordt door Joerns Healthcare geleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij partijen zijn overeengekomen dat de klant de bestelling bij Joerns Healthcare ophaalt.
16.3. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen dan wel op het moment dat het product achter de voordeur van de klant is afgeleverd.
16.4. Indien er sprake is van transportschade, dan dient de klant dat binnen 48 uur aan Joerns Healthcare kenbaar te maken.
16.5. Indien na de levering achter de voordeur van de klant blijkt dat het product niet op de standaard wijze geplaatst en/of gemonteerd kan worden en Joerns Healthcare daardoor extra kosten moet maken, dan worden deze extra kosten aan de klant in rekening gebracht, tenzij deze extra kosten door de zorgverzekeraar van de klant betaald worden.

 

Artikel 17. Herroepingsrecht voor de consument
17.1. Indien een bestelling via de website geplaatst is, heeft de consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Joerns Healthcare heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
17.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 17.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
17.3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Joerns Healthcare kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
17.4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Joerns Healthcare terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
17.5. De consument kan ook, zonder eerst Joerns Healthcare ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 17.1 terugsturen naar Joerns Healthcare. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
17.6. Indien de consument op elektronische wijze aan Joerns Healthcare kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Joerns Healthcare na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
17.7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Joerns Healthcare overeenkomstig artikel 17.10 aan de consument terugbetaalt.
17.8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
17.9. Het risico van de retourzending rust bij de consument. De consument dient de retourzending voldoende te frankeren.
17.10. Joerns Healthcare zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Joerns Healthcare het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren. Ontbindt de consument de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de consument gerestitueerd.
17.11. Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

Artikel 18. Uitsluiting van herroepingsrecht
18.1. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 17 geldt uitdrukkelijk niet voor:
a. een organisatie;
b. producten die naar de specificaties van de consument zijn vervaardigd.

 

Artikel 19. Verplichtingen van de klant
19.1. De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de handleiding en de technische specificaties.

 

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud
20.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16.3 over het risico overgang van de producten, blijven alle geleverde en nog te leveren producten uitsluitend eigendom van Joerns Healthcare, totdat alle vorderingen die Joerns Healthcare op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
20.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
20.3. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Joerns Healthcare veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Joerns Healthcare te verstrekken.
20.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Joerns Healthcare niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Joerns Healthcare gerechtigd de producten zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Joerns Healthcare op volledige schadevergoeding. Alle kosten die Joerns Healthcare moet maken om de producten terug te nemen, waaronder transportkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.
20.5. Indien Joerns Healthcare gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Joerns Healthcare of de door Joerns Healthcare ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie waar de producten zich bevinden.
20.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant Joerns Healthcare hiervan direct op de hoogte stellen en zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Joerns Healthcare.
20.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Joerns Healthcare toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 21. Conformiteit en garantie
21.1. Joerns Healthcare staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
21.2. Indien op het geleverde product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan staan de garantievoorwaarden in de handleiding die meegeleverd wordt bij het product.

 

Artikel 22. Aansprakelijkheid en verjaring
22.1. Joerns Healthcare is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
22.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Joerns Healthcare is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
22.3. Joerns Healthcare is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de handleiding.
22.4. Joerns Healthcare is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden ongeoorloofde wijzigingen hebben aangebracht aan het product.
22.5. In geen geval is Joerns Healthcare aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

 

HOOFDSTUK 3: VERHUUR

 

Artikel 23. Extra leverings- en ophaalkosten
23.1. Indien na de levering achter de voordeur van de huurder blijkt dat het gehuurde niet op de standaard wijze geplaatst en/of gemonteerd kan worden op de door de huurder gewenste locatie, bijvoorbeeld indien het trapgat en/of een deuropening te klein is en daardoor het gehuurde middels een hoogwerker via het raam op de gewenste locatie wordt geplaatst, en Joerns Healthcare daardoor extra kosten moet maken, dan worden deze extra kosten aan de huurder in rekening gebracht, tenzij deze extra kosten door de zorgverzekeraar van de huurder betaald worden.
23.2. Eventuele extra ophaalkosten die Joerns Healthcare moet maken om het gehuurde bij de huurder op te halen worden eveneens aan de huurder in rekening gebracht, tenzij deze extra kosten door de zorgverzekeraar van de huurder betaald worden.

 

Artikel 24. Controle
24.1. Na de aflevering van het gehuurde, dient de huurder het gehuurde te controleren. Bevat het gehuurde een gebrek of is het gehuurde niet schoon, dan dient de huurder dat binnen 48 uur aan Joerns Healthcare te melden.

 

Artikel 25. Huurperiode
25.1. De huurperiode vangt aan om het moment dat het gehuurde bij de huurder is geplaatst.
25.2. De huurperiode eindigt zodra de huurder telefonisch of per e-mail heeft afgemeld.
25.3. Wordt de huur door de zorgverzekeraar betaald, dan is de huurperiode gelijk aan de periode dat volgens de zorgverzekeraar de huurder recht heeft op het gehuurde.

 

Artikel 26. Gebrek
26.1. Vertoont het gehuurde een gebrek en/of storing, dan dient de huurder dat zo spoedig mogelijk te melden aan Joerns Healthcare. Joerns Healthcare wisselt het gehuurde om of repareert dit ter plaatse binnen 2 werkdagen nadat Joerns Healthcare de melding van de huurder heeft binnengekregen. De kosten voor deze werkzaamheden worden aan de huurder in rekening gebracht indien de reparatie- of vervangingswerkzaamheden noodzakelijk zijn geworden door een handelen en/of nalaten van de huurder.
26.2. Joerns Healthcare is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 088-2080 200.
26.3. Na het constateren van een gebrek en/of storing aan het gehuurde is het de huurder niet meer toegestaan, zonder de voorafgaande toestemming van Joerns Healthcare, het gehuurde te gebruiken, tenzij het een gebrek en/of storing betreft dat niet tot een gevaarlijke situatie leidt of kan leiden.

 

Artikel 27. Verplichtingen van de huurder
27.1. Indien de huurder van zorgverzekeraar verandert, dan is de huurder verplicht Joerns Healthcare onverwijld daarvan in kennis te stellen en dan is het mogelijk dat de nieuwe zorgverzekeraar de huur van het gehuurde niet vergoedt.
27.2. De huurder is verplicht het gehuurde enkel te gebruiken in overeenstemming met de handleiding.
27.3. De huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het gehuurde bestemd is. De huurder zal het gehuurde behandelen als een goed huisvader.
27.4. Het is de huurder of een derde niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, zonder de voorafgaande toestemming van Joerns Healthcare.
27.5. Indien in strijd is gehandeld met artikel 27.3 of 27.4 en Joerns Healthcare daardoor reparatie- of vervangingswerkzaamheden aan het gehuurde dient uit te voeren, dan worden de kosten voor deze werkzaamheden aan de huurder in rekening gebracht.
27.6. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde af te staan.
27.7. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan Joerns Healthcare te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van Joerns Healthcare. Bovendien is de huurder verplicht actief mee te werken, teneinde Joerns Healthcare de feitelijke macht over het gehuurde te verschaffen.
27.8. Het gehuurde mag niet zonder voorafgaande toestemming van Joerns Healthcare worden verplaatst naar een andere locatie. Indien het gehuurde verplaatst dient te worden, dan is de huurder verplicht Joerns Healthcare daarvoor in te schakelen. Vooraf wordt aan de huurder bekend gemaakt de hoogte van de kosten voor het verplaatsen van het gehuurde.
27.9. De huurder is vanaf het moment dat het gehuurde aan hem ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het gehuurde.
27.10. Het is de huurder nimmer toegestaan om enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Joerns Healthcare.
27.11. Bij schade aan of verlies van het gehuurde is de huurder verplicht Joerns Healthcare hier zo spoedig mogelijk over in te lichten. Na deze melding wordt het gehuurde voor rekening van de huurder door Joerns Healthcare gerepareerd of vervangen.
27.12. De huurder dient alle maatregelen te nemen die het doel hebben schade aan het gehuurde zoveel mogelijk te beperken.
27.13. Na het einde van de huurperiode dient de huurder het gehuurde huishoudelijk schoon en in technisch goede staat ter beschikking te stellen van Joerns Healthcare. Stelt de huurder het gehuurde vuil en/of beschadigd ter beschikking van Joerns Healthcare, dan brengt Joerns Healthcare hiervoor reinigings-, reparatie- en/of vervangingskosten in rekening, tenzij het ontstane defect de huurder redelijkerwijs niet kan worden verweten.

 

Artikel 28. Beëindiging
28.1. Indien de huurder het gehuurde niet meer wenst te gebruiken, dan dient de huurder Joerns Healthcare daarvan in kennis te stellen en dan wordt het gehuurde door Joerns Healthcare binnen 3 werkdagen na deze melding bij de huurder opgehaald.
28.2. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Joerns Healthcare niet nakomt, waaronder, maar zeker niet beperkt tot, het verwaarlozen of niet correct gebruiken van het gehuurde, dan is Joerns Healthcare gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en het gehuurde bij de huurder op te halen.

 

Artikel 29. Eigendom
29.1. Joerns Healthcare blijft eigenaar van het gehuurde.

 

Artikel 30. Facturatie
30.1. Facturatie van de huurprijs geschiedt maandelijks achteraf.

 

Artikel 31. Aansprakelijkheid
31.1. Joerns Healthcare is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuist of onzorgvuldig gebruik van het gehuurde of gebruik van het gehuurde in strijd met de handleiding.
31.2. Joerns Healthcare is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht, door het gehuurde, aan derden. De huurder is gehouden Joerns Healthcare schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, welke derden tegen Joerns Healthcare aanhangig maken, ter zake door en/of vanwege het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel.

Laatst gewijzigd: juli 2019