Kwaliteitsbeleid

IMG 1457-1

Teneinde haar Visie en Missie te kunnen verwezenlijken heeft Joerns Healthcare een kwaliteits- en milieumanagementsysteem ontwikkeld. Dit volgt de principes van integrale kwaliteitszorg, minimaal voldoend aan de eisen uit NEN-EN-ISO 9001. De directie ziet het als haar taak om voorwaarden te scheppen en middelen beschikbaar te stellen om een optimaal functioneren van een dergelijk kwaliteitssysteem te bewerkstelligen.

Het kwaliteitssysteem moet waarborgen, dat de dienstverlening en de geleverde producten optimaal kunnen worden afgestemd op de eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en gebruikers. Daarbij wordt gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening, het verder ontwikkelen van het vakmanschap en de flexibele inzet van alle medewerkers door planning en opleiding.

Het kwaliteitssysteem dient voor alle medewerkers de voorwaarden te scheppen voor een optimaal professionele vakuitoefening.

Milieubeleid

 

Ons milieubeleid is allereerst gericht op het voldoen aan de milieuwet- en regelgeving. Daarenboven willen wij de effecten van onze activiteiten op het milieu voortdurend verminderen en zo mogelijk, geheel voorkomen. Zwaartepunten daarbij zijn het verminderen van het gebruik van oplosmiddelen en het splitsen van bedrijfsafval, optimaal gebruik van grondstoffen, veilig en gezond werken en energiebeheer.

Wij werken continu, binnen de gestelde economische randvoorwaarden, aan het verbeteren van onze processen en producten om de kwaliteit te verhogen, de emissies te verminderen, het gebruik van energie en grondstoffen te beperken en de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers, gebruikers van onze producten en de omgeving te verhogen. Hiermee leveren we toegevoegde waarde voor onze klanten, toeleveranciers, medewerkers, aandeelhouders en overheden.

Wij streven ernaar om open en integer te zijn naar onze klanten, medewerkers, leveranciers, overheden en onze omgeving. Daartoe informeren en adviseren wij hen in voldoende mate en tijdig over onze producten en prestaties.

Wij stellen onszelf duidelijke doelstellingen en communiceren deze met al onze medewerkers, waarmee we hun bewustzijn voor milieu, veiligheid en kwaliteit willen bevorderen.

Wij beschouwen onze toeleveranciers als partners en verwachten dat zij onze uitgangspunten respecteren.

Wij verbinden ons om geldende wetgeving in acht te nemen, zowel lokaal als globaal.

Wij geven gevolg aan de vereisten van ISO 14001:2004 en kunnen daardoor worden gezien als een betrouwbare partner en stellen mens en middelen beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de managementsystemen.

Wij beoordelen nieuwe investeringen op gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten.

Wij beschouwen de veiligheid van onze medewerkers en omgeving als een belangrijke randvoorwaarde voor een duurzame bedrijfsvoering. Wij willen daarom de potentiële risico’s voor medewerkers, klanten, gebruikers en omgeving continu minimaliseren.

Wij willen de gezondheid van onze medewerkers, omgeving en klanten beschermen. Wanneer het uit voorzorg voor het milieu of gezondheid noodzakelijk is, zijn wij bereid, ongeacht de economische gevolgen, de verkoop van onze producten te beperken of zelfs te stoppen.

Joerns Healthcare hanteert als speerpunten: flexibiliteit, persoonlijke aandacht voor de klant, optimale dienstverlening en onafhankelijke advisering. De nadruk ligt hierbij op het adviseren en leveren van systemen
die het milieu zo veel mogelijk sparen en een bewezen productkwaliteit hebben.

Door constante kwaliteitsbewaking, gecombineerd met de jarenlange opgebouwde know-how staan wij in voor een optimale service aan onze klanten. In de werkwijzen wordt de nodige aandacht besteed aan veiligheid van de werkomgeving. Werkmethoden, infrastructuur en de keuze van middelen zijn er dan ook op gericht om bij montage, assemblage en onderhoudswerkzaamheden milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen of te reduceren.